अय्यूब (योब) का ग्रन्थ
अध्याय 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय 5
अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय 8 अध्याय 9 अध्याय 10
अध्याय 11 अध्याय 12 अध्याय 13 अध्याय 14 अध्याय 15
अध्याय 16 अध्याय 17 अध्याय 18 अध्याय 19 अध्याय 20
अध्याय 21 अध्याय 22 अध्याय 23 अध्याय 24 अध्याय 25
अध्याय 26 अध्याय 27 अध्याय 28 अध्याय 29 अध्याय 30
अध्याय 31 अध्याय 32 अध्याय 33 अध्याय 34 अध्याय 35
अध्याय 36 अध्याय 37 अध्याय 38 अध्याय 39 अध्याय 40
अध्याय 41 अध्याय 42